Chwe awgrym i osgoi gorwario ar ddydd Gwener Du

Diweddarwyd ddiwethaf: 04/11/2022

Mae’r tymor temtasiwn arnom. Wrth i gyllidebau misol dynhau a thymor y Nadolig ar y gorwel, gall fod yn hawdd cael eich tynnu i mewn i fania Dydd Gwener Du.

Cyn y digwyddiad siopa mawr, sef 25 Tachwedd yn 2022, rydym wedi casglu rhai awgrymiadau isod i’ch helpu i osgoi gwario gormod yn ystod y gwallgofrwydd sydd ar ddod.

Osgoi temtasiwn digidol

Mae’n amhosibl sgrolio’r cyfryngau cymdeithasol ar yr adeg hon o’r flwyddyn heb weld hysbysebion naid mawr a llachar yn cynnig BARGEINION CYN Y NADOLIG! Gallwch flocio pob hysbyseb yn unigol wrth iddi godi, neu gallwch eu hatal wrth eu tarddiad a chymryd saib bach o’r apiau sy’n peri’r drafferth fwyaf i chi. Nid yw am byth, ac nid oes angen i chi roi’r gorau i ddefnyddio’ch ffôn yn gyfan gwbl, ond gallai eich arbed rhag cael eich tynnu i mewn.

Cefnogi busnesau bach yn lle hynny

Mae tuedd i fanwerthwyr mawr yn unig elwa ar ddydd Gwener Du. Felly beth am geisio cefnogi rhai o’ch hoff fusnesau lleol yn lle hynny? Nid oes angen gwario symiau mawr - gallwch brynu latte sbeis o’ch hoff siop goffi neu roi lliw i’ch cartref drwy brynu blodau i’ch siop flodau leol. Os byddwch yn penderfynu buddsoddi mewn rhywbeth mwy, fel dodrefn a wnaed â llaw, neu gyfarpar cegin pwrpasol, gallwch gael cysur o’r ffaith eich bod yn cefnogi’ch cymuned leol.

Ailystyried beth rydych yn ei brynu

Un o’r prif broblemau gyda dydd Gwener Du yw’r llwyth o fargeinion. Yn y dryswch, gall fod yn anodd canolbwyntio ar p’un a oes wir angen toster newydd, neu a fyddai derbynnydd eich anrheg coblyn cudd yn gwerthfawrogi brwsh dannedd trydanol yn ei hosan Nadolig mewn gwirionedd.

Dyma pryd gall rhestr ffisegol fod yn ddefnyddiol. Amlinellwch y pethau y mae wir eu hangen mewn gwirionedd a syniadau penodol ar gyfer anrhegion teulu a ffrindiau. Gallai helpu i gadw’r rhestr hon rywle y byddwch yn ei gweld bob dydd, fel ar ddrws yr oergell, neu ei phlygu a’i chadw yn eich waled i’ch atgoffa wrth i chi fynd o gwmpas eich pethau.

Bod yn wyliadwrus rhag bargeinion ffug

Nid yw pob ‘bargen’ dydd Gwener Du yr hyn y mae’n ymddangos. Pan fyddwch wedi penderfynu bod angen prynu rhywbeth yn bendant, gwnewch eich gwaith cartref cyn i chi fanteisio ar y fargen. Mae ymchwil wedi dangos bod 98% o'r gostyngiadau a welir ar ddydd Gwener Du ar gael am yr un pris neu’n rhatach yn y chwe mis ar ôl y cynnig arbennig.

Gall helpu i gadw llygad ar brisiau’r eitemau rydych chi’n dymuno’u prynu cyn dydd Gwener Du i weld faint maen nhw’n amrywio. Ar y diwrnod ei hun, ceisiwch gymharu prisiau ar sawl gwefan wahanol, neu defnyddiwch offeryn am ddim fel Price Runner i gymharu prisiau gwahanol fanwerthwyr.

Darllen y polisïau dychwelyd

Os byddwch yn penderfynu ymrwymo i fargen Dydd Gwener Du, sicrhewch eich bod yn effro a threuliwch ychydig o eiliadau yn darllen y print mân cyn talu.

Yn rhan o hyn sicrhewch eich bod yn deall eich hawliau i ddychwelyd eitem os byddwch yn newid eich meddwl neu os nad yw cystal ag yr oeddech yn gobeithio.

Cofio nad yw FOMO yn real

Efallai eich bod yn gwybod o brofiad, nid yw ofn colli allan (FOMO) yn berthnasol i sefyllfaoedd cymdeithasol yn unig. Gall gadael i fargen bosibl fynd heibio deimlo union yr un ffordd. Ac wrth i’r cloc gyfri’r oriau tan ddydd Gwener Du, mae’n hawdd cael eich tynnu i mewn i’r mania. Felly, atgoffwch eich hun fod tuedd i ostyngiadau a chynigion barhau dros y penwythnos cyfan, ac arwain at ddydd Llun Seiber ar 28 Tachwedd – nid oes angen rhuthro at fargen wael!

Cliciwch ar y botymau isod i ddarllen mwy o gynnwys am y Nadolig yn eich cartref:

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig