Eich Cyfrif

Log in

Register

Gallwch reoli eich holl gyfrifon Principality ar-lein. Gallwch fynd at eich holl wasanaethau cyfrifon yn rhwydd, o adref neu pan fyddwch yma ac acw.

Gwasanaethau eich Cyfrif

Checkboxgweld eich cyfrifon cynilo a morgais, gan gynnwys eich balans ar hyn o bryd, cyfraddau llog a thrafodion diweddar

Checkboxtynnu arian

Checkboxsymud arian rhwng eich cyfrifon Principality

Checkboxnewid eich manylion personol a sut rydym yn anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch chi, gan gynnwys Gwobrau Aelodau

Checkboxcwblhau eich cyfarwyddiadau aeddfedrwydd cyfrif cynilo

Checkboxgofyn am dystysgrif treth ar gyfer eich cyfrif cynilo

Checkboxcysylltu â ni yn ddiogel gan ddefnyddio Negeseuon, gan gynnwys newid eich manylion debyd uniongyrchol

Checkboxgwneud cais yn gyflymach am gyfrif cynilo newydd

Checkboxnewid enw eich cyfrif cynilo i rywbeth sy'n golygu mwy i chi

Checkboxcreu nod cynilo i gadw eich cynilion ar y trywydd iawn

Checkboxa mwy

Angen help i gofrestru?

Bydd angen: eich rhif cyfrif Principality, rhif ffôn symudol, a'ch cyfeiriad e-bost. Am resymau diogelwch, dim ond chi ddylai ddefnyddio eich rhif ffôn symudol a'ch e-bost.

  • Dechreuwch arni ar-lein drwy lenwi rhai manylion personol a gosod eich cyfrinair. Byddwn yn anfon copi o'ch cod adnabod defnyddiwr ac yn anfon cod gweithredu atoch yn y post; dylai gyrraedd mewn 3-5 diwrnod.
  • Pan fyddwch wedi derbyn eich cod gweithredu bydd angen i chi fewngofnodi i Eich Cyfrif gan ddefnyddio eich cod adnabod defnyddiwr a'ch cyfrinair. Cewch eich annog i ofyn am god cyfrinachol a gaiff ei anfon i'r rhif ffôn symudol y gwnaethoch ei roi wrth sefydlu'r cyfrif. Yna, gallwch nodi eich cod gweithredu i weithredu Eich Cyfrif.

Os oes angen help arnoch, ffoniwch ni ar 0330 333 4000.

Sut rydym yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Mae eich diogelwch ar-lein yn bwysig i ni. Mae pob banc a chymdeithas adeiladu yn y DU yn cynnal gwiriadau diogelwch ychwanegol i helpu i'ch cadw yn ddiogel wrth reoli eich arian ar-lein. Gelwir hyn yn Dilysu Cwsmer Cryf ac mae'n helpu i atal twyll a gwella diogelwch taliadau ar-lein.

Pan fyddwch yn mewngofnodi i Eich Cyfrif a phan fyddwch yn symud arian, rydym yn sicrhau mai chi sy'n gwneud hynny drwy wirio rhywbeth rydych yn ei wybod (er enghraifft cyfrinair cryf neu yr ateb i gwestiwn diogelwch os byddwch yn anghofio eich cyfrinair) a rhywbeth sydd gennych (dyna pam fyddwn ni'n anfon cod cyfrinachol i'ch ffôn symudol).

Mae'n bwysig mai eich rhif ffôn symudol chi yn unig yw'r un y byddwch yn ei ddefnyddio i gofrestru, nid yn un y byddwch yn ei rannu gyda rhywun arall.

Cwestiynau Cyffredin am ddiogelwch ar-lein

  • Beth yw cyfrinair cryf? Dylai fod 10 neu fwy o gymeriadau yn eich cyfrinair, gan gynnwys priflythrennau, symbolau a rhifau.
  • Beth ddylwn i ei wneud os nad oes gennyf rif ffôn symudol neu signal ffôn symudol? Ni fyddwch yn gallu defnyddio ein gwasanaeth Eich Cyfrif ar-lein heb rif ffôn symudol personol (oherwydd byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer gwiriad diogelwch hanfodol). Ffoniwch ni ar 0330 333 4000 i reoli eich cyfrif dros y ffôn neu ewch i'ch cangen leol. Os yw eich cyfrif cynilo yn un ‘ar-lein yn unig’ bydd angen i chi ein ffonio yn hytrach na mynd i gangen.
  • Sut gallaf ddiweddaru fy rhif ffôn symudol os na allaf fewngofnodi? Ffoniwch ni ar 0330 333 4000 a rhoi eich rhif ffôn symudol newydd i ni. Byddwn yn diweddaru eich cyfrif i chi.
  • Pam mae angen i mi newid fy ngair cofiadwy i gwestiynau diogelwch? Rydym yn ymrwymo i sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaeth ar-lein. Os byddwch yn anghofio eich cyfrinair bydd angen i chi ateb tri chwestiwn diogelwch i'w ail-osod. Mae'r tri chwestiwn hyn yn cymryd lle eich gair cofiadwy.

Aeddfedu cyfrif cynilo

Os yw eich cyfrif cynilo gyda ni yn dod i ddiwedd ei gyfnod, bydd angen i chi benderfynu beth i'w wneud gyda'ch arian. Dyma eich opsiynau aeddfedu.

Cysylltwch â ni
X logo Instagram logo Facebook logo LinkedIn logo YouTube logo

#LleMaeCartrefYnBwysig