Cyfrifwr Cynilo

1 o 5 - Diffiniwch eich nod

Beth ydych chi'n cynilo ar ei gyfer?

Awgrymiadau defnyddiol

A oes angen i chi gynilo ar gyfer dyddiad penodol? Eich diwrnod mawr? Trip o amgylch y byd?

Dewis dyddiad

Dim maes wedi'i ddewis

A oes gennych ffigwr penodol rydych am ei gynilo? Car newydd? Soffa newydd?

Please enter amount

Efallai nad oes gennych ddyddiad neu ffigwr penodol dan sylw. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw lle i gadw eich arian.

Please select one

 

Amodau a rhagdybiaethau

  1. Roedd y canlyniadau a ddangoswyd yn dibynnu ar y wybodaeth a ddarparwyd gennych ac maent at ddibenion enghreifftiol yn unig. Ni ddynodir ar unrhyw gyfryw eu bod yn addas ar gyfer eich amgylchiadau unigol chi.
  2. Mae’r cyfrifiadau’n rhagdybio y telir llog ar sail gros* o dreth incwm yn flynyddol.
  3. Mae buddsoddi mewn ISA yn golygu bod y llog rydych yn ei ennill wedi ei eithrio o Dreth Incwm a Threth Enillion Cyfalaf y DU, ond ceir cyfyngiadau o ran faint y cewch ei fuddsoddi yn ystod pob blwyddyn dreth.
  4. Ni chewch agor dau neu fwy o ISAs arian parod yn ystod yr un flwyddyn dreth.
  5. Rhagdybir tymor o 5 mlynedd o ran cynhyrchion nad oes ganddynt dymor penodol, lle nad ydych wedi nodi dyddiad penodol.
  6. Rydym yn rhagdybio na fyddwch yn codi unrhyw arian o’ch cyfrif ac na fydd y cyfraddau llog ar ein cyfrifon cyfradd amrywiol yn newid yn ystod y cyfnod rydych yn bwriadu cynilo.
  7. Rydym yn rhagdybio nad ydych wedi agor ISA yn ystod y flwyddyn dreth gyfredol. Caiff ISAs arian parod eu cynnwys yn y canlyniadau hyd yn oed os bydd eich adneuon yn uwch na’r terfyn ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol, sef £20,000.

* Gros yw’r gyfradd llog yn y contract sy’n daladwy cyn didynnu treth incwm yn unol â’r gyfradd a nodir dan y gyfraith.

† Mae AER yn sefyll am Gyfradd Gyfwerth Flynyddol (Annual Equivalent Rate) ac mae’n dangos beth fyddai’r gyfradd llog pe bai llog yn cael ei dalu a’i adlogi unwaith y flwyddyn.

ˆ Mae rhydd o dreth yn golygu bod y llog rydych yn ei ennill wedi’i eithrio o Dreth Incwm a Threth Enillion Cyfalaf y DU. Mae triniaeth dreth yn dibynnu ar amgylchiadau unigol a gallai newid yn y dyfodol.

FSCS

We are covered by the Financial Services Compensation Scheme.
Find out more about what it means for you.