Cyfradd Amrywiol Safonol a Chyfradd Banc Banc Lloegr

Morgeisi Cyfradd Amrywiol

Rydym yn deall pa mor bwysig yw hi i wybod beth fydd eich taliadau morgais misol, yn enwedig os yw eich morgais yn gysylltiedig â Chyfradd Banc Banc Lloegr neu ein Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR) a bod yna newid.

Rydym wedi creu'r esboniad syml hwn o'r Gyfradd Amrywiol Safonol, Cyfradd Banc Banc Lloegr a sut y gallent effeithio arnoch chi.

Cyfradd Amrywiol Safonol (SVR)
Beth yw Cyfradd Amrywiol Safonol?

Dyma'r gyfradd llog a bennir gan eich benthyciwr ar forgais. Gallai'r gyfradd hon gynyddu, am y rhesymau a nodir yn nhelerau ac amodau'r benthyciwr, neu ar ddisgresiwn y benthyciwr ei hun. Bydd newidiadau fel arfer (ond dim bob amser) o ganlyniad i newidiadau i Gyfradd Banc Banc Lloegr, a elwir yn aml yn Gyfradd Sylfaenol. Yr SVR yw cyfradd llog arferol y benthyciwr heb unrhyw ostyngiadau na bargeinion. SVR Principality ar hyn o bryd yw 7.60%.

Beth fydd yn digwydd i fy morgais os bydd ein SVR yn cynyddu neu'n gostwng?

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o forgais sydd gennych:

Mae gen i Forgais Cyfradd Sefydlog.

Os oes gennych Forgais Cyfradd Sefydlog, ni fydd eich taliadau misol yn newid tan i chi gyrraedd diwedd cyfnod eich cyfradd arbennig. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd eich taliadau yn cynyddu nac yn gostwng yn dilyn newidiadau yn ein SVR, felly bydd gennych y sicrwydd o wybod yn union faint y bydd angen i chi ei dalu bob mis.

Ar ddiwedd cyfnod eich cyfradd arbennig, bydd eich cyfradd llog yn newid i'n SVR, os nad ydych wedi newid i gynnyrch morgais arall.

Mae gen i Forgais Cyfradd Ostyngedig.

Os oes gennych Forgais Cyfradd Ostyngedig, mae eich cyfradd llog yn amrywiol a bydd yn is na'n SVR am gyfnod penodol o amser. Golyga hyn, os bydd yr SVR yn newid, bydd eich ad-daliadau misol yn newid hefyd a gallent gynyddu neu ostwng.

Ar ddiwedd eich cyfradd arbennig, bydd eich cyfradd llog yn newid i'n SVR, os nad ydych wedi newid i gynnyrch morgais arall.

Mae gen i Forgais Tracio.

Os oes gennych Forgais Tracio, mae eich cyfradd llog yn amrywiol a bydd yn 'tracio' Cyfradd Banc Banc lloegr neu'n gysylltiedig â hi tan ddiwedd cyfnod y gyfradd arbennig. Golyga hyn, os bydd unrhyw newidiadau i Gyfradd Banc Banc Lloegr, bydd hynny'n effeithio ar eich cyfradd chi, ac o ganlyniad i hynny ar eich taliadau misol a allai gynyddu neu ostwng, yn dibynnu ar y newid. Fodd bynnag, ni fyddai newid yn ein SVR yn golygu newid yng nghyfradd eich morgais tracio, gan nad yw ein SVR a Chyfradd Banc Lloegr yn uniongyrchol gysylltiedig â'i gilydd.

Ar ddiwedd eich cyfnod arbennig, bydd eich cyfradd llog yn newid i'n SVR, os nad ydych wedi newid i gynnyrch morgais arall.

Mae gen i Forgais SVR.

Os oes gennych forgais SVR, efallai gan fod eich cytundeb morgais wedi dod i ben neu os nad ydych wedi newid eich morgais i un o'n cynhyrchion morgais cyfradd Sefydlog, Gostyngedig neu Tracio, bydd eich llog yn dilyn ein SVR. Golyga hyn y bydd eich taliadau morgeisi yn cynyddu neu'n gostwng yn unol â'r newid i'n SVR.

Os bydd yr SVR yn newid, beth ddylwn i ei wneud?

Os bydd eich taliad misol yn newid o ganlyniad i newid yn ein SVR, byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich ad-daliad misol newydd.

A oes angen i mi newid fy nebyd uniongyrchol?

Nac oes, bydd y swm misol newydd yn cael ei gasglu'n awtomatig gennym ar y dyddiad talu a ddangosir yn eich llythyr. Byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich taliad misol newydd o ganlyniad i unrhyw newid i SVR.

A oes angen i mi newid fy archeb sefydlog?

Oes, bydd angen i chi gysylltu â'ch banc i newid y swm o'r dyddiad y mae'r taliad misol newydd yn ddyledus. Byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich taliad misol newydd o ganlyniad i unrhyw newid i'n SRV. Yn anffodus, ni allwn newid eich archeb sefydlog ar eich rhan felly mae'n bosibl y byddai'n haws i chi newid i dalu drwy ddebyd uniongyrchol.

I newid i ddebyd uniongyrchol, llenwch a dychwelwch y Mandad Debyd Uniongyrchol ar gyfer Morgeisi neu gofynnwch am ffurflen drwy ffonio ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol.

A oes angen i mi newid fy nhaliad arian parod neu siec?

Oes, bydd angen i chi newid eich taliad i'r swm newydd o'r dyddiad y mae'r taliad yn ddyledus. Byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich taliad misol newydd o ganlyniad i unrhyw newid i'n SVR.

Mae'n bosibl y byddai'n haws i chi dalu trwy ddebyd uniongyrchol. Llenwch a dychwelwch y Mandad Debyd Uniongyrchol ar gyfer Morgeisi neu gofynnwch am ffurflen drwy ffonio ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol.

 

Mae fy nhaliadau misol wedi cynyddu ac ni allaf eu talu. Beth ddylwn i ei wneud?

Os yw eich taliadau wedi cynyddu a'ch bod yn credu na allwch chi eu talu, nawr neu yn y dyfodol, mae'n bwysig iawn eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted â phosiblFfoniwch ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol a bydd ein tîm cyfeillgar yn rhoi gwybodaeth i chi am unrhyw ddewisiadau a allai fod ar gael i chi. Darllenwch ein tudalen we ar yr hyn y gallwch chi ei wneud os ydych chi'n cael trafferthion i dalu eich morgais.

Pwy gallaf gysylltu ag ef i newid fy morgais?

I gael cymorth a chyngor ar newid eich morgais, ffoniwch ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol i wneud apwyntiad ag un o'n Cynghorwyr Morgeisi.

Cyfradd Banc Banc Lloegr
A yw'r gyfradd banc yr un fath â'r Gyfradd Sylfaenol?

Ydy, mae Banc Lloegr yn pennu cyfradd llog ('Cyfradd Banc', a elwir hefyd yn 'Cyfradd Sylfaenol') y mae'n ei defnyddio ar gyfer rhoi benthyciadau i sefydliadau ariannol. Mae'r gyfradd llog hon yna'n effeithio ar yr ystod o gyfraddau llog a bennir gan fanciau, cymdeithasau adeiladu a sefydliadau eraill ar gyfer eu cynilwyr a'u benthycwyr eu hunain.

Beth sy'n digwydd i fy nhaliadau morgais os bydd Cyfradd banc Banc Lloegr yn cynyddu neu'n gostwng?

Os oes gennych chi forgais Cyfradd Sefydlog, morgais Cyfradd Ostyngedig neu forgais â chyfradd llog ar y Gyfradd Amrywiol Safonol (SVR), ni chewch eich effeithio'n uniongyrchol gan newid yng Nghyfradd Banc Banc Lloegr, ond mae'n bosibl y byddwn yn adolygu ac yn newid ein SVR yn sgil y newid hwn.

Fodd bynnag, os oes gennych forgais Tracio, mae eich cyfradd llog yn amrywiol a bydd yn 'tracio', neu yn gysylltiedig â Chyfradd Banc Banc Lloegr tan ddiwedd cyfnod y gyfradd arbennig. Golyga hyn y bydd unrhyw newidiadau i Gyfradd Banc Banc Lloegr yn effeithio ar eich cyfradd, ac yn sgil hynny ar eich taliadau misol a allai gynyddu neu ostwng yn dibynnu ar y newid. Ar ddiwedd eich cyfnod arbennig bydd cyfradd llog eich morgais yn newid i'n SVR, os nad ydych wedi newid i gynnyrch morgais arall.

Os bydd Cyfradd Banc Banc Lloegr yn newid, beth ddylwn i ei wneud?

Os bydd eich taliad misol yn newid o ganlyniad i newid i Gyfradd Banc Banc Lloegr, byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich ad-daliad misol newydd.

A oes angen i mi newid fy nebyd uniongyrchol?

Nac oes, bydd y swm misol newydd yn cael ei gasglu'n awtomatig gennym ar y dyddiad talu a ddangosir yn eich llythyr. Byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich taliad misol newydd o ganlyniad i unrhyw newid i Gyfradd Banc Banc Lloegr.

A oes angen i mi newid fy archeb sefydlog?

Oes, bydd angen i chi gysylltu â'ch banc i newid y swm o'r dyddiad y mae'r taliad misol newydd yn ddyledus. Byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich taliad misol newydd o ganlyniad i unrhyw newid i Gyfradd Banc Banc Lloegr. Yn anffodus, ni allwn newid eich archeb sefydlog ar eich rhan felly mae'n bosibl y byddai'n haws i chi newid i dalu drwy ddebyd uniongyrchol.

I newid i ddebyd uniongyrchol, llenwch a dychwelwch y Mandad Debyd Uniongyrchol ar gyfer Morgeisi neu gofynnwch am ffurflen drwy ffonio ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol.

A oes angen i mi newid fy nhaliad arian parod neu siec?

Oes, bydd angen i chi newid eich taliad i'r swm newydd o'r dyddiad y mae'r taliad yn ddyledus. Byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich taliad misol newydd o ganlyniad i unrhyw newid i Gyfradd Banc Banc Lloegr.

Mae'n bosibl y byddai'n haws i chi dalu trwy ddebyd uniongyrchol. Llenwch a dychwelwch y Mandad Debyd Uniongyrchol ar gyfer Morgeisi neu gofynnwch am ffurflen drwy ffonio ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol, byddwn yn ysgrifennu atoch chi â manylion eich ad-daliad misol newydd.

 

Mae fy nhaliadau misol wedi cynyddu ac ni allaf eu talu. Beth ddylwn i ei wneud?

Os yw eich taliadau wedi cynyddu a'ch bod yn credu na allwch eu talu, nawr neu yn y dyfodol. Mae'n bwysig iawn eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted â phosiblFfoniwch ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol a bydd ein tîm cyfeillgar yn rhoi gwybodaeth i chi ar unrhyw ddewisiadau a allai fod ar gael i chi. Darllenwch ein tudalen we ar yr hyn y gallwch chi ei wneud os ydych yn cael trafferthion i dalu eich morgais.

Pwy y gallaf gysylltu ag ef i newid fy morgais?

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech drafod unrhyw newidiadau i'ch morgais, ffoniwch ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol i wneud apwyntiad ag un o'n Cynghorwyr Morgeisi.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech drafod unrhyw newidiadau i'ch morgais, ffoniwch ein Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid neu ewch i'ch cangen leol i wneud apwyntiad ag un o'n Cynghorwyr Morgeisi.