Rheolau Cludadwyedd

Beth sy’n digwydd os na fydd arnoch chi eisiau eich morgais mwyach – rheolau trosglwyddo

(A) Mae “Cyfradd Llog Arbennig” yn golygu’r gyfradd llog sy’n berthnasol i’ch morgais cyn iddi newid i Gyfradd Amrywiol Safonol Cymdeithas Adeiladu’r Principality. Mae modd trosglwyddo’r Gyfradd Llog Arbennig i eiddo arall yng Nghymru neu Loegr, o dan yr amodau canlynol:

  • (1) Dim ond hyd at y dyddiad pan ddaw eich Cyfradd Llog Arbennig i ben y cewch drosglwyddo;
  • (2) Mae’n rhaid i chi gyflwyno cais newydd am forgais, mae’n rhaid i ni ei gymeradwyo, ac mae’n rhaid i chi a’ch eiddo newydd fodloni ein meini prawf benthyca ar yr adeg y symudir y morgais;
  • (3) Ni chewch drosglwyddo’r morgais os byddwch eisoes yn berchen ar yr eiddo yr ydych eisiau symud y Gyfradd Llog Arbennig iddo ar yr adeg y symudir y morgais.
  • (4) Cewch drosglwyddo pan fydd y swm yr ydych yn dymuno ei symud i’ch eiddo newydd ar y Gyfradd Llog Arbennig yn llai na’r balans sy’n ddyledus ar yr adeg y symudir y morgais, ar yr amod eich bod yn cytuno i dalu Tâl Ad-dalu’n Gynnar pro rata am y rhan o’r balans nad yw’n cael ei symud;
  • (5) Ni chewch drosglwyddo os byddwch yn dewis peidio â throsglwyddo eich benthyciad ar ei delerau presennol; ac
  • (6) Os byddwch yn cael prisiad am ddim neu gyfleuster arian yn ôl neu os byddwch yn osgoi talu ein ffioedd cyfreithiol trwy ddefnyddio ein cyfreithwyr penodedig, fel rhan o delerau’r cynnig morgais hwn, ni fydd y cymhellion hyn yn berthnasol i’ch cyfrif morgais pan fyddwch yn ei drosglwyddo.

(B) Er mwyn symud eich Cyfradd Llog Arbennig i eiddo arall mae’n rhaid ichi adbrynu eich cyfrif morgais presennol ac agor cyfrif morgais newydd gyda ni gyda’r un Gyfradd Llog Arbennig. Dim ond am weddill y cyfnod y byddai’r Gyfradd Llog Arbennig (a’r Tâl Ad-dalu’n Gynnar cysylltiedig) wedi bod yn berthnasol i’ch cyfrif morgais presennol, pe na byddech wedi ei ad-dalu, y bydd y Gyfradd Llog Arbennig (ac unrhyw Dâl Ad-dalu’n Gynnar cysylltiedig) yn berthnasol i’ch cyfrif morgais newydd.

(C) Mae’n rhaid ichi agor eich cyfrif morgais newydd gyda ni yn unol â pharagraff (B) a chwblhau’r broses gyfreithiol sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif newydd o fewn 6 mis i’r dyddiad y byddwch yn adbrynu eich cyfrif presennol. Mae’n rhaid ichi gydymffurfio â’r amserlen hon er mwyn gallu trosglwyddo eich Cyfradd Llog Arbennig.

(CH) Os byddwch yn trosglwyddo eich Cyfradd Llog Arbennig mae’n rhaid ichi hefyd dalu Tâl Ad-dalu’n Gynnar wrth adbrynu eich cyfrif morgais presennol, oni bai eich bod yn adbrynu ar yr un pryd ag y cwblheir proses gyfreithiol eich eiddo newydd. Mae’n rhaid i’ch cyfreithiwr roi gwybod inni os bydd yr adbrynu a’r cwblhau yn digwydd ar yr un pryd. Ni fyddwn yn ystyried bod yr adbrynu a’r cwblhau wedi digwydd ar yr un pryd os na fyddwn yn cael hysbysiad o’r fath a bydd yn rhaid ichi dalu Tâl Ad-dalu’n Gynnar.

(D) Os byddwch yn cydymffurfio â pharagraffau (B) ac (C) byddwn yn talu yn ôl ichi unrhyw Dâl Ad-dalu’n Gynnar yr ydych wedi ei dalu mewn cysylltiad â’ch cyfrif morgais a adbrynwyd. Gellid gostwng unrhyw Dâl Ad-dalu’n Gynnar sy’n cael ei dalu’n ôl ar sail pro rata er mwyn adlewyrchu gostyngiad yn y swm a fenthycir o dan y cyfrif morgais newydd.

(DD) Os hoffech fenthyca arian ychwanegol, ni chewch wneud hynny ar y telerau sy’n llywodraethu’r swm y dymunwch ei drosglwyddo. Mae’n rhaid ichi ddewis cynnyrch arall hyblyg o’r rhai a fydd ar gael ar y pryd. Bydd telerau’r cynnyrch newydd yn berthnasol i’r swm ychwanegol a fenthycir.