Eich Gwybodaeth

At Principality, keeping your data safe and secure is extremely important to us. We understand the concerns you might have about sharing your personal information with us and that’s why we’re committed to letting you know about the data we collect, why we collect it, how we use it and who we might share it with. The PDF below is a summary of our privacy policy.

Adennill dyledion

Os byddwch yn diffygdalu ar eich rhwymedigaethau caiff hyn ei gofnodi gan asiantaethau gwirio credyd. Bydd yr achos hwn o ddiffygdalu yn aros ar gofnod yr asiantaethau credyd am gyfnod o 6 blynedd. Pan fo’r ad-daliadau ar eich morgais a’r ddyled ddiffygdalu yn cyrraedd lefel annerbyniol, mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cais i’r Llys am Orchymyn Eiddo a Dyfarniad Arian. Gallem hefyd gymryd camau gweithredu trwy’r Llys ac unrhyw drydydd parti angenrheidiol, i adennill y ddyled. Bydd y camau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i’ch manylion personol gael eu rhannu â’r Llys ac unrhyw drydydd parti penodol sydd ynghlwm â’r weithdrefn gyfreithiol.

O bryd i’w gilydd, gallai achosion adennill dyled fod yn angenrheidiol hefyd mewn sefyllfaoedd heblaw am ddiffygdalu ar forgais. Pe byddai sefyllfa o’r fath yn codi cewch gyfle i ad-dalu’r ddyled cyn y cychwynnir achos llys yn eich erbyn.

Pryd bynnag y bydd y Gymdeithas yn dechrau camau cyfreithiol yn eich erbyn bydd yn ofynnol fel arfer i ddatgelu eich manylion i’r Llys ac unrhyw drydydd parti arall sydd ynghlwm â’r broses gyfreithiol.

Defnyddio categorïau arbennig o ddata

Wrth eich cynorthwyo i chwilio am yswiriant, bydd angen casglu a phrosesu categorïau arbennig o ddata personol, megis data sy'n ymwneud â'ch iechyd a'ch euogfarnau troseddol. Bydd hyn naill ai ar adeg y cais am gynnyrch neu pan wneir hawliad. Byddwn bob amser yn esbonio pa wybodaeth sydd ei hangen a'r rheswm dros ei gwneud yn ofynnol. Bydd angen eich caniatâd i'w defnyddio er mwyn bwrw ymlaen ag unrhyw gais yswiriant.

I gael gwybodaeth am god ymarfer diogelu data ar gyfer camerâu gwyliadwriaeth a gwybodaeth bersonol, ewch i ico.org.uk*.

Profi pwy ydych chi

Yn y Principality mae angen i ni gadarnhau pwy ydych chi cyn y gallwn dderbyn eich cais am gyfrif cynilo neu forgais.

 • Mae’r broses hon yn eich diogelu chi rhag twyll adnabod, trwy sicrhau nad oes unrhyw un arall yn agor cyfrif yn eich enw
 • Mae’r gyfraith yn dweud bod angen i ni wirio pwy yw cwsmeriaid newydd er mwyn atal twyll ariannol – er enghraifft pan fo troseddwyr yn agor cyfrifon o dan enwau ffug er mwyn buddsoddi arian y maent wedi ei gael yn anghyfreithlon

Os ydych chi eisoes yn gwsmer mae’n bosibl y byddwn hefyd yn gwirio pwy ydych chi os:

 • Nad ydych wedi defnyddio eich cyfrif am gyfnod hir gan fod rhwymedigaeth arnom i gadw ein cofnodion yn gyfredol;
 • Rydych chi wedi newid eich enw neu eich cyfeiriad (mae hyn er mwyn atal rhywun rhag defnyddio eich cyfrif yn anghyfreithlon); neu
 • Os oes angen diweddaru’r cofnodion sydd gennym ar hyn o bryd, gan ei bod yn ofynnol i ni sicrhau bod y data a gedwir amdanoch yn gywir.

Byddwn yn defnyddio asiantaethau trydydd parti ac asiantaethau gwirio credyd at ddiben gwirio pwy ydych chi er mwyn bodloni gofynion atal gwyngalchu arian oherwydd y gallent roi gwybodaeth i ni o amrywiol ffynonellau data, gan gynnwys gwybodaeth o’r gofrestr etholiadol. Bydd yr asiantaeth yn cofnodi manylion y chwiliad pa un a yw eich cais yn cael ei gymeradwyo ai peidio. Nid yw’r chwiliadau’n cynnwys manylion eich hanes credyd ac ni fydd benthycwyr yn eu gweld na’u defnyddio i asesu eich gallu i gael credyd.

Fel arall, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi roi ffurfiau ffisegol o brawf adnabod i wirio pwy ydych chi.

Profi pwy ydych chi’n electronig

Mae profi pwy ydych chi’n electronig yn fodd diogel a chywir o gadarnhau pwy ydych chi ac fel arfer mae’n osgoi’r angen i chi roi unrhyw ddogfennau papur i ni. Trwy lenwi ffurflen gais rydych chi’n cytuno i gael eich adnabod yn electronig. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni wrth wneud cais yn cael ei gwirio yn erbyn cofnodion a gedwir gan asiantaethau trydydd parti ac asiantaethau gwirio credyd. Ni fydd chwiliadau o’r fath yn cael eu gweld gan fenthycwyr na’u defnyddio i asesu eich gallu i gael credyd.

I gyfrifon cynilo yn unig y mae’r broses adnabod electronig yn gymwys ar hyn o bryd. Bydd angen dogfennau papur sy’n dangos enw a chyfeiriad ar gyfer ceisiadau morgais o hyd.

Os nad ydym yn gallu eich adnabod yn electronig

Yn anfoddus nid yw bob amser yn bosibl i ni adnabod unigolyn yn electronig. Mae hyn fel arfer oherwydd na chedwir digon o ddata o ansawdd da yn ganolog i roi’r lefel ofynnol o sicrwydd i ni. Os bydd hynny’n digwydd, bydd angen i ni weld dogfennau gwirioneddol, i wirio pwy ydych chi.

Mae dwy ddogfen yn ofynnol os byddwch yn gwneud cais yn bersonol mewn cangen.

Un o’r rhestr ‘Gwirio Enw’, ac un o’r rhestr ‘Gwirio Cyfeiriad’.

Mae tair dogfen yn ofynnol os ydych chi’n gwneud cais drwy’r post neu ar y ffôn. Un o’r rhestr ‘Gwirio Enw’ ar y clawr cefn, un o’r rhestr ‘Gwirio Cyfeiriad’ a’r trydydd o’r naill restr neu’r llall.* O bryd i’w gilydd, bydd angen i un o’n rheolwyr gymeradwyo dogfennau. O dan yr amgylchiadau hyn, byddwn fel arfer yn gallu eich hysbysu o fewn 48 awr os yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Name Verifcation

 • Current signed UK Passport
 • Current signed full UK Driving Licence* (old paper style licence accepted also) 
 • EU member state ID card* /EU Passport†
 • HM Revenue and Customs Tax Notification* (under 12 months old)
 • Non EU Passport and valid visa°
 • State pension or benefits document or notification from the Department of Work and Pensions (DWP) confirming the right to benefits* (under 12 months old)

Under 19's only

 • Birth Certificate
 • Provisional photo-card driving licence*

Address Verification

 • Gas and electricity bill (under 3 months old)
 • Water bill (under 12 months old)
 • Local Authority tax bill (under 12 months old)
 • Letter from a Government Department about your personal affairs (under 12 months old)
 • Solicitor’s letter confirming completion of house purchase or land registration together with proof of previous address (under 6 months old)
 • Mortgage Statement (under 12 months old)
 • Local Authority or Housing Association tenancy agreement (under 12 months old)
 • Official letters from a care or nursing home confirming residence (under 12 months old)
 • Bank, Building Society (savings) or credit card statement (under 3 months old and not online print out)

Under 19’s only

 • Official letter from a school, college or university confirming attendance (Under 12 months old)
 • Parent’s address verification with introductory letter or Child Introduction Form (available on request)
 • Official letter from DWP confirming National Insurance number*

* Documents marked with the asterisk can be used for either name or address verification but not both
† EU documents must be accompanied by a residence Permit from the Home Office
° Non EU documents must have a valid Visa


Important Notes

 • If you’ve changed your name and you’re providing proof of your new name, you will need to provide a marriage certificate or deed poll or decree absolute document.
 • If you are opening a Principality Account for a child, please ask us for a ‘Child Introduction Form’. You will need to provide proof of your name and address, and proof of the child’s name (usually a birth certifcate).
 • If you are acting under a Power of Attorney you must provide identification for both yourself and your principal as well as the Power of Attorney document itself.
 • Each solicitor acting on behalf of clients must provide a practising certificate as evidence of identity for themselves and a letter on their headed paper, confirming the name and address of the client. We insist on at least two solicitors acting as signatories.
 • We will retain a copy of your documents in order to satisfy Anti-Money Laundering regulations.
 • Each document provided must be from a different source, for example we will not accept two documents from the DWP to verify both name and address.
 • Copy documents will only be accepted if they are officially certified by a solicitor, a registered accountant, a bank official or an individual regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The copy documents must be within the date parameters shown in the table above. The wording must state “I certify that this is a true copy of the original document which I have witnessed” and must include the certifier’s name, address, position, employer or firm, with a signature and date.
 • We will not accept the following documents in any circumstances:
  1. Mobile phone bills
  2. TV Licences
  3. Documents printed from the internet or a personal computer
  4. Out of date documents
  5. Unsigned passports or driving licenses
  6. P45s and P60s
  7. Counterpart to the photo-card driving licence by itself†
  8. Photo-card licences where the photograph has become invalid (photographs are valid for 10 years only).

*By clicking on the links you will leave the Principality website - Principality is not responsible for the content of external websites.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.