Couple looking outside

Prynu eich cartref cyntaf

Oni bai eich bod yn ffodus iawn, yn ogystal â chynilion, bydd angen benthyciad arnoch chi i brynu eich cartref cyntaf, a elwir yn forgais. Mae llawer o ddewis a gall rhywfaint o'r iaith a ddefnyddir i'w ddisgrifio fod yn eithaf dryslyd. Yn yr adran hon rydym yn edrych yn fanylach ar forgeisi i'ch helpu i ddeall rhywfaint o'r derminoleg, sut mae morgeisi'n gweithio, pryd i feddwl am gael morgais, a faint y gallech chi ei fenthyca. Mae'n swnio'n amlwg, ond pan gewch chi forgais, bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod yn gallu fforddio'r ad-daliadau bob mis.

Beth yw Benthyciad i Werth (LTV)

LTV yw'r berthynas rhwng y swm yr hoffech chi ei fenthyg, maint eich blaendal, a gwerth yr eiddo yr hoffech chi ei brynu. Er enghraifft:

Os ydych chi wedi dewis morgais o 95% ar gyfer tŷ gwerth £200,000.

Mae angen i chi roi blaendal o 5% sef £10,000,

A benthyg y £190,000 sy'n weddill y byddwch yn ei ad-dalu bob mis.

Felly, mae benthyciad o £190,000 yn erbyn gwerth o £200,000, yn rhoi LTV o 95%.

Gweld faint allech chi ei fenthyg

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Morgais i weld faint y gallem ni roi benthyg i chi ac i weld faint byddai eich taliadau morgais misol.

Mortgage Calculator

A chofiwch

Cyflwyniad yn unig yw hwn, mae dewisiadau ac ystyriaethau eraill hefyd. Mae cael morgais yn ymrwymiad mawr, felly mae’n hanfodol eich bod yn gwybod eich pethau ac yn gallu fforddio’r taliadau misol.

Cliciwch ar yr adrannau isod i archwilio beth mae angen i chi ei wybod ar bob cam o’ch taith i brynu cartref:

Cysylltwch â ni
Twitter logo Instagram logo Facebook logo

#LleMaeCartrefYnBwysig