Dewch i gwrdd â’r Tîm yn Henffordd

Y mis hwn hoffem i chi gwrdd â Sarah Caton, Rheolwr Cangen, Henffordd

Enw: Sarah Caton

Cangen: Hereford

Swydd: Rheolwr Cangen

Am ba mor hir ydych chi wedi bod yn gweithio yn Principality?
5 mis erbyn hyn, dechreuais i ddiwedd mis Medi 2020

Pa hyfforddiant y gwnaethoch chi ei ddilyn wrth baratoi ar gyfer eich swydd newydd?
Gan fy mod i’n gwbl newydd i’r diwydiant ariannol roedd fy hyfforddiant yn cynnwys dysgu rheoliadau, prosesau, gweithdrefnau, cysgodi rheolwr arall a chwrdd â nifer o reolwyr yn rhithiol ar gyfer hyfforddiant, yn ogystal â dysgu am y gwerthoedd a’r strategaethau gwych sydd gennym ni yma.

Beth yw gofynion eich swydd?
Mae agor cangen newydd sbon, yng nghanol pandemig a bod ar agor yn ystod y cyfyngiadau symud wedi golygu nad oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath, ac rydym ni’n ymateb i’r amgylchedd a’r hyn y cawn ni ei wneud.
Yn y bôn, fy ngwaith i yw arwain fy nhîm rhagorol i ddarparu profiad gwych i’n haelodau hen a newydd gan sicrhau ein bod ni’n gwneud y peth cywir y tro cyntaf, a chyflawni gweledigaeth Principality yn Henffordd. Mae hyn yn ogystal â chefnogi ac annog datblygiad fy nhîm.

Beth yw eich cefndir? Ble ydych chi wedi bod yn gweithio yn flaenorol?
Mae gen i gefndir hir o fod yn rheolwr manwerthu, ac ar ôl datblygu fy ngyrfa hyd at fod yn rheolwr yn Marks and Spencer, symudais i Monsoon Accessorize, lle’r oeddwn yn rheolwr Cangen, ac yna yn Rheolwr Clwstwr, gan oruchwylio 10 o siopau ac weithiau y rhanbarth cyfan a oedd yn cynnwys  45 o siopau.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am weithio yn Principality hyd yn hyn?
Y rhwydwaith cymorth ardderchog sydd gennym ni yma, mae pawb wir eisiau helpu ei gilydd i sicrhau ein bod ni’n gwneud y peth iawn ar gyfer ein haelodau, hefyd ein gwerthoedd sydd wir y peth pwysicaf i ni.

Pan nad ydych chi yn y gangen – beth ydych chi’n hoffi ei wneud?
Mae gennyf i blentyn 4 oed bywiog iawn sy’n fy nghadw i’n brysur, felly rwyf i wrth fy modd yn treulio amser gyda hi a fy mhartner Dan, yn yr ardd, yn mynd am dro a phan ein bod yn cael, ymweld â theulu a ffrindiau! Pan fyddaf yn gallu, byddaf wir yn mwynhau cwrdd â’m ffrindiau a thrafod y byd a’u bethau dros bryd o fwyd a diod da. 

Beth ydych chi’n ei hoffi fwyaf am Henffordd?
Rwyf i wedi byw yma ar hyd fy oes. Rwyf wrth fy modd bod fy ffrindiau a'm teulu i gyd yn agos, felly rwy’n gallu eu gweld yn aml. Mae'r busnesau annibynnol sydd yma yn anhygoel hefyd, o fwytai a bariau i siopau sy’n cynnig rhywbeth gwahanol iawn a phrofiad gwych bob amser. Hefyd, mae’r ysbryd cymunedol yn wych yma, mae un neu ddau o grwpiau Facebook anhygoel sy’n helpu eraill bob dydd gyda phethau fel dillad, dodrefn ac yn codi arian drwy ailgylchu! Mae'n fy ngwneud i deimlo mor falch.

Sut ydych chi a’r tîm wedi helpu yn y gymuned leol?
Rydym wedi ein cyfyngu o ran yr hyn y gallwn ni ei wneud oherwydd y pandemig, ond fe wnaethom ni roi blychau o ddanteithion amrywiol i'r banc bwyd lleol cyn y Nadolig ac rydym ni hefyd newydd ddanfon llwyth o fwyd yno heddiw a gasglwyd gennym ni yn y gangen. Rydym wedi dewis ysgol uwchradd leol ar gyfer cefnogi 40 o blant i gyflawni cymhwyster ariannol, a rhai ysgolion eraill ar gyfer rhoi cyfarpar iddyn nhw pan fyddwn ni’n gallu. Rydym hefyd wedi noddi tîm pêl-droed menywod lleol drwy roi cit cyfan iddyn nhw! Fel cangen, rydym ni ar hyn o bryd yn cymryd rhan yn yr her 2800 ar ran yr ymddiriedolaeth canser ar gyfer rhai yn eu harddegau, ac rydym i gyd yn gwneud 100 yr un o ymarferion cyrcydu, codi ar eich eistedd a neidiau seren ac ati bob dydd! Rydym yn gobeithio gwneud mwy pan fyddwn ni’n cael gwneud hynny ac rydym ni eisoes yn meddwl am fentrau cynaliadwy y gallem ni eu rhoi ar waith i wneud gwahaniaeth.

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.